ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van In4Leads BV gevestigd aan Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE Rijswijk.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via info@in4leads.nl

Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

2. Opdrachtnemer: SalesQ B.V,

3. Opdracht Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeldt. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om capaciteit elders te betrekken.

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Opdrachtuitvoering

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke positie uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2. Opdrachtnemer zal trachten de voor de Opdrachtgever ingezette front of back office “Agent” te verzekeren en een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit te handhaven, maar geeft dienaangaande geen enkele garantie.

3. Het staat Opdrachtnemer vrij derden voor de uitvoering van de Opdracht voor te stellen, die niet als werknemer of anderszins een duurzaam samenwerkingsverband met Opdrachtnemer hebben.

4. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de Opdracht te verlenen en Opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de Opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de Opdracht benodigd zijn.

5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

7. Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende Opdracht aan opdrachtgever in rekening.

Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

2. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht

1.Tenzij dit in de aanbieding op andere wijze is beschreven, bestaan de kosten van de Opdracht uit een vaste vergoeding per Opdracht.

2. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de tarieven die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de Opdracht tussentijds te herzien, indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van tariefwijziging wordt Opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.

3. Omzetbelasting wordt, over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Wijziging van de vraagstelling door Opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de Opdracht aanleiding geven.

5. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, hanteert Opdrachtnemer zijn standaard uurtarief.

6. Bedragen aangaande uurtarieven zijn exclusief btw.

7. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen, uiteraard in overleg met de Opdrachtgever. indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden..

8. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook, in overleg met de Opdrachtgever verhogen.

9. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

10. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de Opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, vooraf (50% van factuurbedrag), tussentijds (25% van factuurbedrag) en achteraf (25% van factuurbedrag) aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Betaling van de facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de Opdrachtgever. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

• 15% over de eerste €2500;

• 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

• 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

• 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

• 0,5% over het overige deel.

4. In geval van gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

5. Opschorting van de opdracht: indien betaling binnen 30werkdagen achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.

6. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer €100,- en zijn voor rekening van opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

Artikel 8. Duur en afsluiting van de opdracht

1. Partijen gaan overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. De duur van de Opdracht binnen de overeenkomst kan behalve door de inspanning van Opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. In het algemeen kan Opdrachtnemer dan ook niet van tevoren exact aangeven welke doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht nodig zal zijn.

3. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

4. Als er niets is vastgelegd of afgesproken geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand. Een opzegging moet schriftelijk plaatsvinden voor het einde van de maand waarbij de opvolgende maand geldt als opzegtermijn.

 

Artikel 9. Voortijdige beëindiging, opschorting en ontbinding

1. De Opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de Opdrachtbevestiging en eventuele overige relevante schriftelijke documenten. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden.

2. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

3. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

4. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de navolgende gevallen:

• indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

• indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,

• indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of

• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 11. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende, respectievelijk tijdelijke, aard wordt verhinderd de Opdracht (verder) uit te voeren, zal Opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. In overleg met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vervolgens naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden is Opdrachtnemer gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd Opdrachtnemer van de verder toekomende rechten de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Opdracht op te schorten.

2. Indien de periode waarin sprake is van overmacht in de zin van dit artikel, langer voortduurt dan drie maanden gerekend vanaf de dag dat de overmacht situatie zich heeft voorgedaan, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

Artikel 12. Geheimhouding

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. In het Privacy Beleid van Opdrachtnemer is beschreven hoe Opdrachtnemer omgaat met persoonsgegevens en overige vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

Artikel 14. Wervingsverbod

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van twee jaar na datum van beëindiging van de Opdracht personeel van Opdrachtnemer of derden betrokken bij de uitvoering van de Opdracht in dienst te nemen dan wel een werk- of adviesrelatie met hem aan te gaan.

2. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 17.500. Een en ander laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar werknemers of derden voor wie zij op grond van de wet aansprakelijk te stellen is, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. In aanvulling op het hiervoor genoemde geldt bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voorts tegen alle aanspraken van werknemers van Opdrachtnemer die ter uitvoering van de Opdracht bij Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, voor zover het schade betreft die wordt geleden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden bij Opdrachtgever.

6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

 

Artikel 16 – Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

1. Voor zover opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan Opdrachtgever de verantwoordelijke is in de zin van de WBP, is Opdrachtnemer de bewerker in de zin van de WBP. Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd om deze persoonsgegevens te verwerken indien en voor zoveel noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst.

2.Opdrachtnemer zal als bewerker in de zin van de WBP uitsluitend handelen op en in overeenstemming met de door opdrachtgever gegeven instructies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zal opdrachtgever, rekening houdende met de stand der techniek en de kosten van uitvoering, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

3.Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen om de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) na te komen. Partijen sluiten een “bewerkingsovereenkomst” als bedoeld in de WBP, bij gebreke waarvan de bepalingen van dit artikel gelden als nadere overeenkomst in de zin van de WBP.

4. Voor zover opdrachtnemer gebruik maakt van derden, te weten toeleveranciers of onderaannemers, die in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden bij de verwerking van persoonsgegevens zijn betrokken, draagt opdrachtnemer er zorg voor dat zij aan de verplichtingen uit de WBP voldoen.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

1. Klachten worden behandeld conform de procedure, omschreven in het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer. Klachten betreffende de uitvoering van opdrachten dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Binnen één werkdag na ontvangst van de schriftelijke klacht zal de opdrachtgever door Opdrachtnemer worden geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. In onderling overleg en overeenstemming tussen partijen wordt zorg gedragen voor passende vervolgacties.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

3. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

4. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 18. Nietigheid of strijdigheid

1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 19. Geschillenregeling

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mogen zijn, worden bij uitsluiting van de bevoegde rechter in Noord-Holland gebracht, tenzij Opdrachtnemer het geschil aan een andere rechter wenst voor te leggen.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Haarlem, april 2016