WELKOM OP ONZE PRIVACYBELEID
In4Leads BV, gevestigd aan Laan van Zuid Hoorn 70
2289 DE Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
https://in4leads.nl/
Laan van Zuid Hoorn 70
2289 DE Rijswijk
+31 70 219 1200

info@in4leads.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SalesQ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

SalesQ levert een dienstverlening waarbij de inhoudt van de verstrekte data naar eigen wens van de klant kan worden aangeleverd. SalesQ sluit daarom niet uit dat er andere type data dan hierboven aan haar verstrekt zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SalesQ verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening,
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen
 • Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Daarnaast levert SalesQ aan haar klanten databestanden. SalesQ bewaart en onderhoud gegevens van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Het betreft bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het desbetreffende bedrijf en verantwoordelijken binnen diverse functiegebieden. Deze persoonsgegevens zijn altijd gelinkt aan de functie van de persoon in de organisatie en zijn beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Personen worden niet gevolgd en directe e-mailadressen en doorkiesnummers worden niet vastgelegd.

SalesQ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Solliciteren

Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

SalesQ slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken, met toestemming voor 12 maanden. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SalesQ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn:

 • Sollicitatiegegevens, maximaal 1 jaar na sollicitatie, zie ook onze sollicitatie statement.
 • Personeelsgegevens, maximaal 7 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

SalesQ verkoopt de gegevens die zij voor eigen doeleinden heeft verworven niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SalesQ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening leveren wij o.a. persoonsgegevens aan derden. Klanten van SalesQ krijgen toegang tot onze database en gebruiken de daarin opgenomen gegevens voor diverse doeleinden waaronder, maar niet uitsluitend, sales- en marketingdoeleinden, verrijking van adressenbestanden, opschonen van adressenbestanden en het doen van marktonderzoeken.

Voor wat betreft de persoonsgegevens die onze klanten bij ons aanbieden ter verwerking in onze dienstverlening, neemt SalesQ de positie als verwerker in en de klant als verwerkingsverantwoordelijke. SalesQ sluit met haar opdrachtgevers verwerkersovereenkomsten die als bijlage bij haar Algemene Voorwaarden en leveringsovereenkomst worden toegevoegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SalesQ gebruikt niet alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

SalesQ maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

SalesQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SalesQ) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SalesQ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een  computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@in4leads.nl.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jouw vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

SalesQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SalesQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij o.a. een ISO9001 en 27001 certificering, en werken wij met de laatste beveiligingsstandaarden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de data die je met ons deelt alleen in de EU opgeslagen staat.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@in4leads.nl

 

Laatste update van deze verklaring: 22-03-2022